Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4367 Odpovědět
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   A stalo se, že mnoho nemocných a chromých přišlo za Ježíšem a ptali se ho: „Když všechno znáš a víš, řekni nám, proč musíme tak hrozně trpět? Proč nejsme zdraví jako jiní lidé? Mistře, uzdrav nás, abychom byli silní a nemuseli setrvávat v naší bídě. Víme, že máš tu moc, uzdravovat ze všech druhů nemocí, osvoboď nás od Satana a všech jeho velkých utrpení. Mistře, slituj se nad námi!“

   A Ježíš odpověděl: „Šťastní jste, že hladovíte po Pravdě, neboť vás chci nasytit chlebem moudrosti. Šťastní jste, že klepete, neboť vám chci otevřít dveře života. Šťastní jste vy, kteří chcete setřást moc Satana, neboť vás chci vést do říše andělů naší Matky, kam moc Satana nesahá.“

   A oni se ptali s podivením: „Kdo je naše Matka, a co jsou její andělé? A kde je jejich říše?“

   „Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše, a k ní se jednoho dne vrátíte.
   Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci.
   Krev, která v nás proudí, pochází z krve naší Matky země. Její krev prší z oblaků, tryská vřídly země, pramení v horách, protéká řekami v údolích, spí v jezerech, mocně zuří v bouřlivých mořích.

   Vzduch, který dýcháme, pochází z dechu naší Matky země. Její dech je azurový v nebeských výšinách, kvílí na vrcholcích hor, šeptá v listoví lesů, vlní se v obilných polích, podřimuje v hlubokých údolích, horce sálá v pouštích.

   Pevnost našich kostí pochází z kostí naší Matky země, skal a kamenů.
   Obnažené se zvedají k nebi na vrcholcích hor, jsou jako obři spící na jejích svazích, v pustinách jsou zasazeny jako modly a skryty jsou v hlubinách země.
   Jemnost našeho masa pochází z masa naší Matky země, ze žlutých a červených plodů ovocných stromů a obilných brázd.

   Naše vnitřnosti pocházejí z nitra naší Matky země, a stejně jako jsou neviditelné hlubiny země, jsou i ony skryty naším očím.

   Světlo našich očí, sluch našich uší, obojí pochází z barev a zvuků naší Matky země, které nás obklopují jako voda rybu, jako chvějivý vzduch ptáka.

   Vpravdě, pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna matky. Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, s ní žijete a do ní se zase vrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho či být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev její krev, vaše kosti její kosti, vaše maso její maso, vaše oči a uši její oči a uši.

   Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejích zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete ztraceni v bolestiplné nemoci a utrpení. Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete nijak uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní.
   Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i uštknutím jedovatým hadem. Neboť vaše Matka vás nejen zrodila, ale uchovává také váš život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A oč víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte?

   Vpravdě, pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, nikdy neopustí. Tak jako slepice chrání svá kuřata, lvice své mladé, matka novorozeně, tak Matka země chrání syna člověka před vším nebezpečím a zlem.

   Neboť vskutku, na syna člověka číhá bezpočet nebezpečí a zlého. Kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, lidi jen pokouší a utiskuje. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem mu srdce nejvíc prahne. A v onom dni, kdy se synové člověka stanou otroky marnivostí a ohavností, zmocní se za to všeho, čím je Matka země bohatě obdařila. Ubere si z jejich dechu, krve, kostí, masa, vnitřností i jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu, jako dech nečistých dobytčat. Jeho krev houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti.
   Jeho kosti tvrdnou a sukovatí, vysychají drtí se jako kámen, který dopadne na skálu. Jeho maso tuční a vodnatí, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. A jeho střeva se plní odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, v nichž řádí hrozní cizopasníci. Jeho oči se zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec zbloudilý syn člověka ztrácí život. Neboť nedodržel zákony své Matky a vršil hřích na hříchy. Proto jsou mu odebrány všechny dary přírody: dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši a po tom všem život, jímž Matka země korunovala jeho tělo.

   Ale pokud bloudící syn člověka zalituje svých hříchů a chce je odčinit, jako by se nikdy nestaly, a chce se opět navrátit k Matce zemi, dodržuje její zákony a osvobodí se z drápů Satanových odoláním jeho pokušením, pak Matka země přijme bloudícího syna s láskou a pošle své anděly, aby mu sloužili. Vskutku, pravím vám, když syn člověka odolá Satanovi, který v něm přebývá, a nevykonává jeho vůli, v tutéž hodinu spatří anděly Matky země, kteří mu všemi silami pomohou, aby se z moci ďáblů vymanil.

   Neboť nikdo nemůže sloužit obojímu. Buď slouží Satanu a jeho ďáblům, anebo životu. Vpravdě, pravím vám, šťastni jsou ti, kteří dodržují zákony života a neputují stezkou smrti. Neboť v nich rostou životní síly a oni uniknou utrpení smrti.“

   A všichni kolem naslouchali jeho slovům s podivením, neboť v nich byla síla a učil zcela jinak, než kněží a vykladači písma.

   A ačkoli slunce právě zapadalo, neubíral se nikdo domů. Seděli kolem Ježíše a ptali se: „Mistře, jaké to jsou zákony života? Zůstaň ještě chvíli s námi a pouč nás. Chceme naslouchat tvému učení, abychom se uzdravili a žili správně.“

   A Ježíš se posadil mezi ně a řekl: „Vpravdě, pravím vám, nikdo nemůže být šťastný, než ten, kdo dodržuje zákon.“

   A oni odpovídali: „My dodržujeme všechny zákony zákonodárce Mojžíše, přesně jak stojí ve svatých písmech.“

   A Ježíš odpověděl: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže, než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knih, ale do srdcí a vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste porozuměli řeči živého Boha. Vy však zavíráte oči, abyste neviděli, zacpáváte si uši, abyste neslyšeli.
   Vpravdě, pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem božím. Proč nenasloucháte slovům, která jsou zapsána v jeho dílech? Proč místo toho studujete mrtvá písma, pocházející od člověka?“

   „Jak můžeme číst Boží zákony jinak, než v písmech? Kde jsou zapsány? Předčítej nám z toho, kde je vidíš, neboť my neznáme nic jiného, než písma zděděná po předcích. Pouč nás o zákonech, o kterých mluvíš, abychom jich byli poslušni a mohli se uzdravit.“

   A Ježíš řekl: „Nerozumíte již slovům života, protože žijete ve stínu smrti. Temnota vám zkalila zrak a uši ucpala hluchota. Neboť, jak říkám, nepomůže dumat nad mrtvými písmy, jestliže to, co bylo napsáno, popíráte svými činy. Vpravdě, pravím vám, ve vašich činech není Bůh a jeho zákony. Ty nejsou v rozmařilosti, ani v opilství, ani nedbalém životě či žádostivostech; ani v touze po bohatství či nenávisti k nepřátelům.
   Neboť všechny tyto věci jsou pravému Bohu a jeho andělům nesmírně vzdálené. To vše pochází z říše tmy a pána všeho zla. A všechno to nesete sami v sobě. K vám nemůže proniknout boží Slovo a moc, protože vaše tělo a duch je zabydlen všemožným zlem a nečistotami. Chcete-li aby k vám proniklo živé boží Slovo a jeho moc, nešpiňte své tělo a ducha; neboť tělo je chrámem Ducha a Duch je chrám boží. Proto očistěte chrám, aby v něm mohl prodlévat jeho Pán a zaujmout místo, které je ho hodno. A před všemi pokušeními těla a ducha přicházejícími od Satana utečte pod ochranu nebes.

   Obnovte se a postěte. Neboť vám pravím, že Satan a jeho soužení mohou být přemoženi jen postem a modlitbou. Zůstaňte sami, postěte se a neukazujte své postění nikomu z lidí. Živý Bůh to uvidí a jeho odměna bude velká. A přijdou andělé vaší Matky země a budou vám sloužit.
   Vpravdě, pravím vám, když se nebudete postit, ne osvobodíte se z nadvlády Satanovy, ani od všech nemocí, které zapříčiňuje. Postěte se a modlete vroucně a hledejte sílu živého Boha pro své uzdravení. Při postění se vyhýbejte lidem a vyhledejte Matku zemi, neboť kdo hledá, najde.

   Vyhledejte čerstvý vzduch v lesích a polích a tam, v jejich středu, najdete anděla vzduchu. Svlékněte šaty i boty a dovolte andělu vzduchu obejmout vaše tělo. Potom dýchejte dlouho a zhluboka, aby do vás anděl vzduchu mohl proniknout. Vpravdě, pravím vám, anděl vzduchu z vašeho těla vyžene všechny nečistoty, které je špiní zvenčí i zevnitř. A všechno nečisté z vás odejde, jako když se kouř z ohně vine vzhůru a ztrácí ve vzduchu. Neboť vám pravím, svatý je anděl vzduchu, který všechno nečisté očišťuje a všemu páchnoucímu navrací sladkou vůni. Žádný člověk, kterého anděl vzduchu nepropustí, nemůže předstoupit před tvář boží. Vskutku, všechno musí být obrozeno skrze vzduch a Pravdu, neboť tělo dýchá vzduch Matky země a duch dýchá Pravdu nebeského Otce. Po andělu vzduchu vyhledejte anděla vody. Vysvlečte si boty a šaty a dovolte mu, aby vás celé objal. Vrhněte se do jeho náruče a s každým nádechem vodou pohybujte. Říkám vám, že anděl vody odplaví páchnoucí nečistoty z vašeho těla, které se pak jako bláto z šatů rozpustí v říčním proudu. Neboť svatý je anděl vody, který vše nečisté očišťuje a vrací páchnoucímu sladkou vůni. Žádný člověk, kterého anděl vody nepropustí, nemůže předstoupit před tvář Boží. Vskutku, vše musí být znovuzrozeno z vody a Pravdy, neboť vaše tělo se koupe v proudu věčného života. Svou krev dostáváte od Matky země a Pravdu od nebeského Otce.

   Nemyslete, že postačí, když vás anděl vody obejme jen zvnějšku. Vpravdě vám říkám, že vnitřní nečistota je mnohem větší než vnější. A kdo se jen povrchně očišťuje, ale uvnitř zůstává nečistý, se podobá hrobce, které jsou zvenčí pohledně omítnuté, ale uvnitř skrývají děsivé nečistoty.
   Říkám vám proto, nechte anděla vody, aby vás pokřtil i vnitřně, abyste byli osvobozeni od minulých hříchů a uvnitř právě tak čistí, jako pramen řeky v sluneční záři. Vyhledejte proto velkou štíhlou tykev se šlahounem v délce člověka, vyjměte dřeň a naplňte říční vodou prohřátou sluncem.
   Zavěste tykev na větev stromu a poklekněte na zem před andělem vody a zaveďte konec šlahounu do konečníku, aby voda mohla protékat vašimi vnitřnostmi. Vkleče odpočívejte na zemi před andělem a modlete se k živému Bohu, aby odpustil vaše staré hříchy a modlete se k andělu vody, aby osvobodil vaše tělo od vší nečistoty a nemoci. Nechte pak vodu z těla vytéci, a s ní odplavit všechny nečisté a páchnoucí látky Satana z vašeho nitra.

   A pak na vlastní oči uvidíte a vlastním nosem ucítíte všechny ohavnosti a nečistoty, které špinily chrám vašeho těla a dokonce i všechny hříchy, které v těle bydlely a mučily vás všemožnými nemocemi. Vpravdě pravím vám, křest vodou vás osvobodí od toho všeho. Obnovujte křest vodou v každý postní den, až do dne kdy uvidíte, že voda z vás vytékající je čistá jako ten říční pramen. Odeberte se pak k tekoucí vodě a tam v objetí vodního anděla vzdejte díky živému Bohu, že vás osvobodil od vašich hříchů. A svatý křest skrze anděla vody vás vzkřísí k novému životu. Neboť pak vaše oči uvidí a uši uslyší. Proto po křtu více nehřešte, aby andělé vzduch a vody ve vás stále bydleli a provždy vám mohli sloužit.

   A jestliže potom ještě přetrvá něco z vašich minulých hříchů a nečistot, vyhledejte anděla slunečního světla. Svlékněte si boty a šaty a nechte jej obejmout celé vaše tělo. Pak dýchejte dlouho a zhluboka, aby vás mohl anděl slunečního světla zcela proniknout. A anděl slunečního světla vyžene všechny páchnoucí nečistoty, které vás zevnitř i zvnějšku špiní.
   A všechny páchnoucí a nečisté věci z vás vyprchají, tak jako mizí temnota noci před jasem vycházejícího slunce. Neboť vpravdě vám pravím, svatý je anděl slunečního světla, který čistí všechny nečistoty a přeměňuje zápach na sladkou vůni. Nikdo nemůže předstoupit před tvář Boží, kdo nebyl propuštěn andělem slunečního světla. Vskutku, všichni musí být obnoveni sluncem a Pravdou, neboť vaše tělo se ohřívá ve slunečním světle Matky země a váš duch se ohřívá ve slunečním světle Pravdy nebeského Otce.

   Andělé vzduchu, vody a slunečního světla jsou bratři. Byli dáni člověku, aby mu sloužili a on mohl chodit od jednoho k druhému. Právě tak svaté je jejich objetí. Jsou nerozlučnými dětmi Matky země, a proto nerozdělujte, co země a nebe sjednotily. Dovolte třem andělským bratrům zahalit vás každý den a zůstaňte s nimi po celý půst. Neboť, jak vám říkám, moc ďáblů, všechny hříchy a nečistoty spěšně opustí tělo, které objímají tito tři andělé. Jako zloději prchající z domu, když se jeho pán navrací: jeden dveřmi, druhý oknem a třetí přes střechu, podle toho kde se zdržoval a jak umí, právě tak uprchnou všichni ďáblové zla, minulých hříchů i nečistot a nemocí, kteří chrám vašeho těla zamořovali.
   Jestliže andělé Matky země vstoupí do vašeho těla s písní, jíž je přebírají do vlastnictví jako vládce chrámu, pak všechny ošklivé pachy spěšně odejdou dechem a kůží, nečistá voda ústy a kůží, konečníky a intimními místy. A všechno to uvidíte vlastníma očima, ucítíte nosem a můžete ohmatat vlastníma rukama. A když všechny nečistoty a hříchy vaše tělo opustí, bude jeho krev tak čistá jako krev Matky země, jako řeka zurčící v slunečním jasu. Váš dech bude čistý jako dech vonících květin, maso čisté jako dužina plodů zrajících v korunách stromů, světlo vašich očí jasné a čisté jako zář slunce na modrém nebi. A pak vám budou sloužit andělé Matky země. Váš dech, krev a celé tělo budou zajedno s dechem, krví a tělem Matky země, a váš duch zajedno s duchem vašeho nebeského Otce, skrze Matku zemi. Protože žádné novorozené dítě nemůže rozumět učení svého otce, dokud je matka neodkojí, nekoupe, neuspává a nevychová. Dokud je dítě malé, je jeho místo u matky a musí ji poslouchat. Když vyroste, vezme je otec po svém boku k práci do pole a dítě se vrací k matce jen v čas oběda a večeře. A nyní je učí otec, aby se vycvičilo v jeho činnostech. A teprve když otec vidí, že syn jeho učení chápe a práci dobře vykonává, svěří mu všechen svůj majetek, aby milovaný syn pokračoval v jeho práci. Vpravdě, pravím vám, šťastný je syn přijímající rady své matky, a který podle nich jedná. Stokrát šťastnější je syn, který přijímá rady svého otce a podle nich se zachovává, neboť bylo řečeno: „Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ.“

   Ale já vám říkám, synové člověka: ctěte nade vše Matku zemi a dodržujte její zákony, aby vaše dny na zemi byly dlouhé, a ctěte nebeského Otce, abyste získali věčný život na nebesích. Neboť stokrát větší je Otec na nebesích než všichni pozemští otcové a stokrát větší je Matka země než všechny tělesné matky. A syn člověka je od nebeského Otce a Matky země více milován, než mohou být kdy děti milovány pozemskými otci a matkami.
   Slova a zákony vašeho nebeského Otce a Matky země jsou moudřejší než slova a vůle všech pozemských otců a matek a cennější než dědictví pozemských otců a matek.

   Vašimi pravými bratry jsou ti, kteří žijí podle vůle nebeského Otce a Matky země, ne vaši rodní bratři. Vpravdě, pravím vám, že vaši praví bratři ve vůli nebeského Otce a Matky země vás budou milovat tisíckrát víc, než vaši vlastní bratři. Neboť od časů Kaina a Ábela, kdy rodní bratři urazili boží vůli, už neexistuje žádné pravé pokrevní bratrství.
   A bratři si navzájem ubližují stejně, jako cizí. Proto vám říkám, milujte své pravé bratry v Boží vůli tisíckrát více než své bratry rodné. Neboť váš nebeský Otec je LÁSKA, neboť vaše Matka země je LÁSKA, neboť Syn člověka je LÁSKA.
   Skrze lásku jsou Otec nebeský, Matka země a Syn člověka JEDNO. Neboť duch člověka byl stvořen z Ducha nebeského Otce a jeho tělo z těla Matky země. Buďte proto tak dokonalí jak je dokonalý Duch nebeského Otce a tělo Matky země. Milujte svou Matku zemi tak, jako svá těla. Milujte své skutečné bratry tak, jak je miluje nebeský Otec a Matka země. A pak vám dá nebeský Otec své posvátné tělo. Pak se budou synové člověka milovat jako praví bratři láskou, kterou dostali od nebeského Otce a Matky země a budou se utěšovat vzájemně. A pak zmizí ze země všechno zlo a smutek a místo nich nastoupí láska a radost. Pak bude země jako nebe a nastane Království Boží. A pak bude Syn člověka v celé své nádheře, aby zdědil Boží říši. A synové člověka si rozdělí božské dědictví, Království Boží.
   Neboť synové člověka žijí v Otci nebeském a Matce zemi a nebeský Otec a Matka země žijí v nich. A s Boží říší přijde konec věků; neboť láska nebeského Otce se v říši Boží dává neustále všemu živému. Neboť láska je věčná. Láska je silnější než smrt. Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale byl bez lásky, zněl bych jako plech nebo rozladěná citera; i kdybych uměl předpovídat budoucnost a znal všechna tajemství i všechnu moudrost, a měl víru tak silnou jako bouře a dokázal přesazovat hory, ale neměl bych lásku, nebudu ničím. A kdybych se vzdal všech statků abych nasytil chudé a všechen lesk, který jsem obdržel od svého Otce, ale neměl lásku, nebude mi to nic platné. Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, láska nezná závist, neplodí nic zlého, nezná pýchu; není hrubá ani sobecká, vůči zlobě zůstává mírnou, nepředstavuje si neštěstí, neupadá do nespravedlnosti, ale naopak, těší se ze spravedlnosti. Láska brání vše, láska doufá ve vše, láska unese vše; nikdy se nevyčerpá.

   Slova sama ale zaniknou a vědění se ztratí. Neboť máme jen částečnou pravdu a částečnou nepravdu, ale když přijde dokonalost, všechno nedokonalé se rozplyne. V dětském věku člověk mluví jako dítě, chápe jako dítě, myslí jako dítě; dospělý sice odkládá dětské věci; ale přesto se přece ještě díváme přes kalná skla a matoucí slova. Dosud máme jen částečné vědomosti, ale až staneme před tváří boží, nebudeme již mít částečná vědění, ale taková, která nás On učí. Nyní nám zůstávají tři: víra a naděje a láska. Nyní k vám mluvím živou řečí živého Boha, skrze Ducha svatého našeho nebeského Otce. Není mezi vámi ještě ani jediný, který by mohl porozumět všemu, co říkám. Ten, který vykládá písma, k vám skrze své nemocné a smrtelné tělo mluví mrtvou řečí mrtvých lidí. Jemu proto lidé mohou rozumět, neboť všichni lidé jsou nemocní a všichni náležejí smrti. Nikdo nevidí světla Života. Slepí vedou slepé po temných stezkách hříchů, nemocí a utrpení. A na konci všichni spadnou do hrobu.

   Byl jsem vyslán Otcem, abych před vámi rozžal světlo Života. Světlo se rozžíhá samo a osvětluje temnotu, ale temnota světlo nezná, zná jen sama sebe. Mám vám ještě mnoho co říci, ale zatím byste to ještě neunesli.
   Neboť vaše oči jsou uvyklé tmě a plné světlo nebeského Otce by vás oslepilo. Proto ještě nemůžete rozumět, co vám říkám o nebeském Otci, který mě k vám poslal. Následujte proto nejprve zákony Matky země, o nichž jsem mluvil. Až vám její andělé očistí a obnoví tělo a posílí vaše oči, unesete i světlo našeho nebeského Otce. Až se dokážete upřeně dívat do světla poledního slunce, budete moci snést i oslňující světlo svého nebeského Otce, tisíckrát jasnější než zář tisíce sluncí. Jak byste se mohli podívat do oslňujícího světla svého nebeského Otce, když nesnesete ani jas svítícího slunce? Věřte, že slunce je vedle slunce Pravdy nebeského Otce jako plamen svíčky. Proto zatím nemáte nic, než víru, naději a lásku. Vpravdě, pravím vám, že odměna vás nemine. Věříte-li mým slovům, věříte i v toho, který mne poslal, který je Pánem všeho a jemuž je všechno možné. Když uvěříte v anděly Matky země a budete dodržovat její zákony, podpoří vaši víru a nikdy nepoznáte nemoc. Mějte také naději v lásku našeho nebeského Otce, neboť kdo mu důvěřuje, nebude nikdy oklamán a neuvidí smrt. Milujte se navzájem, neboť Bůh je láska, a pak jeho andělé poznají, že putujete jeho cestami, připojí se k vám a budou vám sloužit. A Satan se všemi svými hříchy, nemocemi a zlořádem se z vašeho těla odstěhuje. Jděte, vyhýbejte se svým hříchům, čiňte pokání; pokřtěte se, abyste se znovu zrodili a už více nehřešili.“

   Pak se Ježíš zvedl. Ale všichni ostatní zůstali sedět, neboť každý cítil sílu jeho slov. A pak se mezi rozestouplými mraky objevil měsíc v úplňku a zahalil Ježíše světlem. A jiskry mu sršely z vlasů a stál mezi nimi v měsíčním svitu jakoby se vznášel ve vzduchu. A nikdo se ani nepohnul, nebyl slyšet nejmenší zvuk. A nikdo nevěděl, kolik času uplynulo, neboť čas se zastavil. Pak Ježíš nad nimi vztáhl ruce a řekl: „Mír s vámi“, a odešel jako vánek, který prochvívá koruny stromů.

   Shromáždění po nějakou dobu tiše sedělo, a pak se probouzeli z mlčení, jeden po druhém, jako po dlouhém snu. Nikdo ale neodcházel, neboť slova toho, který je opustil jim ještě stále zněla v uších. Seděli jakoby naslouchali podivuhodné hudbě. Konečně, když už to bylo poněkud tísnivé, jeden řekl: „Jak je dobré být tady“. A druhý: „Kéž by tato noc trvala navždy!“ A jiný: „Kdyby tak s námi zůstal stále.“ „Je pravdou, že je vyslancem božím, protože vložil naději do našich srdcí.“ A nikdo nechtěl domů s odůvodněním: „Nepůjdu domů, protože tam je všechno temné a neradostné. Proč bychom měli chodit někam, kde nás nikdo nemá rád?“

   A tak to pokračovalo dále, neboť téměř všichni to byli chudí, chromí, slepí, zanedbaní, žebráci, bezdomovci, ve své bídě opovrhovaní a jen ze soucitu trpění v domech, v nichž na pár dnů nalezli útulek. Dokonce i zajištění, kteří měli domov a rodinu, říkali: „My tu s vámi zůstaneme.“ Neboť každý cítil, že slova toho, který odešel, spojila to malé shromáždění neviditelnými pouty. A všichni se cítili jako znovuzrození.
   Přestože se měsíc zase skryl za mraky, viděli před sebou prozářený svět.
   A v jejich srdcích rozkvetl podivuhodný květ podivuhodné krásy, květ radosti.

   pokračování

  • #6145 Odpovědět

   uz 10 rokov ma sprevadzaju zivotom slova z tychto krasnych stran.
   len malinka oprava v texte.
   su to EVANGELIA ESEJSKYCH nie essenskych

  • #6146 Odpovědět
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   @Agata wrote:

   uz 10 rokov ma sprevadzaju zivotom slova z tychto krasnych stran.
   len malinka oprava v texte.
   su to EVANGELIA ESEJSKYCH nie essenskych

   Děkuji, opraveno. Máte knihu v českém překladu? Tento výňatek je z knihy “Search for the Ageless svazek I. : My Unusual Adventures on the Five Continents” od Dr. E. B. Szekely.

   Jakub

  • #6147 Odpovědět

   zdravim Ta Jakub !
   ano, mam to v cestine.
   Brno 1993 Edmont Bordeaux Szekely

   je to od Teba nanajvys pekne, ze si to opublikoval na tomto sajte.
   je to este jeden kamienok do mozaiky PRAVDY.
   nech Ta sprevadzaju len svetle myslienky!
   Vladimira

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: POSELSTVÍ MÍRU (evangelium Esejských) – I.část
Osobní informace:
10 × 1 =

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account