• Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Anonymní uživatel a poslední změna proběhla před 11 roky, 3 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 0 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #4378 Odpovědět
   Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Věc: Upozornění na systémové selhávání ochrany veřejného zdraví v ČR
   [align=right]Beroun, 22. února 2009[/align]

   Vážená paní ministryně,

   rád bych Vás upozornil na podle mého názoru závažnou situaci v ochraně veřejného zdraví v ČR; prosím Vás, abyste se tímto podáním osobně zabývala a nepostupovala ho k vyřízení Odboru ochrany veřejného zdraví, neboť tento dopis chce upozornit na závažné nedostatky v činnosti právě tohoto odboru. Děkuji Vám.

   Moje manželka a já jsme po přestěhování do Prahy začali trpět zdravotními obtížemi, především poruchami spánku a poruchami imunitního systému. Posléze jsme zjistili, že příčinou je expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (VF EMP) vytvářenému základnovými stanicemi pro obsluhu mobilních telefonů. Příznaky, které jsme zaznamenali, přesně odpovídaly příznakům popsaným v souvislosti s expozicí VF EMP u nás i v zahraničí, a to jak pacienty, tak praktikujícími lékaři, tak i vědci. Po následném dalším přestěhování do prostředí s podstatně nižší expozicí VF EMP naše obtíže ustaly. Hodnoty zjištěné v předešlém bytu byly sice pod limitem stanoveným příslušným vládním nařízením, nicméně způsobovaly naše zdravotní poškozování.
   Píšu Vám však nikoli proto, abych řešil naši osobní situaci – tu jsme již vyřešili sami – ale abych Vás upozornil na to, co se v ČR ve věci ochrany veřejného zdraví před účinky VF EMP děje. Ačkoli v zahraničí stále větší počet lékařů a vědců, zejména onkologů, velmi naléhavě poukazuje na zhoubný vliv tohoto druhu záření (v závěru dopisu uvedu alespoň stručný přehled, abych toto tvrzení doložil), odmítají naše pověřené orgány a instituce brát tyto zprávy na vědomí. Jak představitelé Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, tak příslušná NRL při SZÚ, tak potažmo i hygienické stanice ignorují vědecké výzkumy prokazující závažné netermické účinky VF EMP na lidské buňky, tkáně, orgány i duševní funkce lidského organismu. Aniž by dokázali vyvrátit zahraniční studie a empirická pozorování, tvrdí odpovědní lidé u nás (zejména dr. Hrubý z MZ ČR a dr. Pekárek ze SZÚ, u nichž končí většina stížností našich občanů), že nikdy nebyl prokázán netermický účinek VF EMP na živou tkáň. Přitom nemluví pravdu, neboť tento účinek byl prokázán již mnohokrát, v mnoha vědeckých studiích (viz níže), o pozorování tisíců lékařů a desítek tisíc postižených lidí ani nemluvě. Jestliže dr. Pekárek dokonce v internetové publikaci zveřejněné na stránkách SZÚ tvrdí, že nové vědecké poznatky povedou patrně k dalšímu zmírnění limitů, protože ty stávající jsou stanoveny s velkou rezervou, pak je to tvrzení velmi kuriózní, ignorující vědecké poznatky a zřejmě i v celosvětovém kontextu značně ojedinělé.
   Bohužel jsou na odpovědných místech u nás lidé, kteří dávají před ochranou veřejného zdraví přednost prosazování zájmů telekomunikačních lobby, bez ohledu na následky, jaké to má a bude mít pro veřejné zdraví. Zatímco v jiných zemích se o vlivu VF EMP živě až bouřlivě diskutuje a i vládní úřady a ministerstva vyzývají občany k opatrnosti v používání mobilních telefonů a např. doporučují, aby děti mobilní telefony nepoužívaly, podařilo se výše zmíněným lidem u nás vytvořit ve společnosti dojem (mimo jiné i nevybíravým napadáním odborných oponentů a snahou o zabránění v jejich profesním postupu či profesní činnosti), že mobilní telefony jsou naprosto neškodné. Zatímco v Německu a Nizozemí tak jen asi 10 % domácností nemá pevnou linku a používá jen mobilní telefony a ve Švédsku jsou to pouhá 3 %, je takových domácností u nás 64 %. Jsme zemí, kde se mobilní telefony používají nejvíce (na jednoho obyvatele zde připadá 1,3 mobilu) a nejneopatrněji, a budeme bohužel zemí, která bude kumulativními účinky tohoto záření na lidský organismus, zejména na centrální nervovou soustavu, nejvíce postižena. A to proto, že zde pod tlakem průmyslových lobby selhává ochrana veřejného zdraví, již by Vaše ministerstvo mělo garantovat.
   Proto Vás, paní ministryně, žádám o nápravu této neblahé situace. Rád Vám také poskytnu další informace, budete-li mít zájem. Abych doložil svá slova, uvádím nyní stručný přehled některých alarmujících zpráv z poslední doby.

   · únor 2009: profesor Jurij Grigorjev, vedoucí vědecký pracovník ruského Státního lékařského biofyzikálního centra, vystoupil na tiskové konferenci a vyjádřil znepokojení nad osudem budoucí generace v souvislosti s poškozováním mozku VF EMP. Následky se podle něj plně projeví během 5 až 10 let.

   · leden 2009: ředitel Finského úřadu pro radiaci a jadernou bezpečnost Sisko Salomaa vyzval finskou veřejnost, aby děti používaly mobilní telefon v omezené míře.

   · leden 2009 francouzský ministr životního prostředí Jean-Luis Borloo představil návrh zákona zakazujícího reklamu na mobilní telefony obracející se na děti do 12 let a předpokládajícího zpřísnění hygienických limitů.

   · leden 2009: molekulární bioložka z Centra pro výzkum rakoviny ve francouzském Lyonu dr. Sandrine Wittmanová uvedla, že v posledních letech zaznamenávají v důsledku expozice VF EMP významný nárůst výskytu rakoviny štítné žlázy a leukémie dětí.

   · září 2008: v Berlíně se konala konference Elektrosmog 2008; její účastníci, mj. prof. F. Adlkofer a prof. M. Kundi, vyzvali k zákazu používání mobilních telefonů dětmi a mládeží do 18 let, ke zpřísnění limitních hodnot a vyslovili se za právo obyvatel na nedotknutelnost obytného prostoru.

   · září 2008: profesor onkologie Lenart Hardell z univerzitní kliniky ve švédském Örebru uvedl, že podle výsledků výzkumu jeho týmu jsou lidé používající do svých 20 let pravidelně mobilní telefon vystaveni 5x vyššímu riziku výskytu mozkových nádorů, a varoval před epidemickým výskytem těchto nádorů.

   · září 2008: prof. Ashok Agarwall z amerického Centra reprodukčního lékařství zveřejnil výsledky svého nového výzkumu prokazujícího významné snížení počtu spermií u mužů po expozici VF EMP. Tato studie potvrdila autorovu studii z r. 2006 a studii maďarských vědců z univerzity v Szegedu z r. 2004.

   · září 2008: Evropský parlament na svém plenárním zasedání 4. 9. se velkou většinou unesl na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP již nejsou aktuální a neposkytují dostatečnou ochranu skupinám obyvatelstva vyžadujícím zvláštní ochranu.

   · září 2008: od 1. 9. začal v Lichtenštejnsku platit nový zákon na ochranu životního prostředí, který nařizuje snížit provozovatelům základnových stanic do konce roku 2012 výkon na úroveň, která představuje stonásobně nižší hodnotu, než je dnes povolena u nás (ze současné desetinásobně nižší hodnoty platící v Lichtenštejnsku).

   · červenec 2008: vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny při pittsburské univerzitě (USA) Ronald B. Herberman vyzval svých 3000 spolupracovníků, aby pokud možno omezili používání mobilních telefonů a naléhavě se vyslovil pro zákaz používání mobilů dětmi a pro zákaz telefonování mobilními telefony na veřejných místech a v hromadných dopravních prostředcích.

   · červen 2008: dvacet vědců, převážně onkologů, z Francie, USA, Itálie a Nizozemí zveřejnilo výzvu, v níž varují před možnými dopady používání mobilních telefonů na lidské zdraví; podle signatářů této výzvy by dětem do 12 let nemělo být povoleno mobily vůbec používat.

   · květen 2008: byly publikovány výsledky rozsáhlé americko-dánské studie univerzit v Aarhusu a v Los Angeles. Ve studii byly vyhodnoceny zdravotní údaje více než třinácti tisíc dánských dětí z doby jejich prenatálního vývoje a vývoje v prvních sedmi letech po narození. Studie ukázala, že pravděpodobnost výskytu poruch chování, například hyperaktivity, se zvyšuje o více než padesát procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon, a to úměrně s intenzitou používání mobilu.

   · duben 2008: odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením vydali rezoluci Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo; vysvětlují v ní, proč jsou děti vzhledem ke své fyziologii a anatomii ohroženy při používání mobilního telefonu více než dospělí. Děti používající mobil jsou podle autorů rezoluce ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku a epilepsii. Ve věku dvacet pět až třicet lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, ve věku po padesátce pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchy CNS.

   · duben 2008: vídeňská lékařská komora opětovně varovala před expozicí VF EMP a vydala plakát (určený pro lékařské ordinace) s 10 lékařskými zásadami bezpečného používání mobilů. Děti do 16 let by podle vídeňských lékařů měly mobil používat jen v krajním případě.

   · březen 2008: kolektiv vědců z univerzity v Tel Avivu, vedený epidemioložkou dr. Siegal Sadetzkou, zveřejnil studii, která prokázala souvislost mezi dlouhodobým a intenzivním používáním mobilního telefonu a výskytem rakoviny příušnic.

   · březen 2008: německé odborné sdružení Kompetenzinitiative se jménem profesorů K. Hechta a K. Richtera obrátilo na německou kancléřku otevřeným dopisem, v němž ji upozorňuje, že stávající limity neberou v úvahu rizika expozice VF EMP.

   Takto by se dalo velmi dlouho pokračovat. Co se týče odborných studií, prokázalo netermický účinek VF EMP na živou tkáň, resp. poškození zdraví lidského organismu několik desítek těchto studií, kromě již uvedených např. studie prof. Santiniho z francouzského Národního ústavu pro aplikovaný výzkum (2002), studie dr. Huttera z Lékařské univerzity ve Vídni (2002), studie prof. Hardela ze Švédska (2002), studie prof. Kwee z dánské univerzity v Aarhusu (2002), studie dr. Burche z univerzity v Coloradu, USA (2002), studie prof. Navarra z univerzity ve Valencii (2003), další studie prof. Hardella (2003), studie dr. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina (2003), studie doc. Lönna ze švédského ústavu Karolinska (2004), studie vědců z univerzity v Tel Avivu, Izrael (2004), studie dr. Egera z Německa, tzv. případ Naila (2004), další studie prof. Hardella (2006) atd.
   Co se týče starších studií, provedl v roce 1999 jejich analýzu prof. Neil Cherry z Nového Zélandu a konstatuje již tehdy existenci více než 50 studií prokazujících škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze.
   V oblasti empirických pozorování stojí za zmínku tzv. Freiburská výzva, v níž němečtí lékaři popisují pozorované poruchy zdraví svých pacientů způsobené expozicí VF EMP a vyzývají ke snížení limitů, zákazu používání mobilních telefonů ve školách, prostředcích hromadné dopravy apod. Výzvu podepsalo 3000 lékařů.

   Pevně věřím, že ani Vám, vážená paní ministryně, nebude tato situace lhostejná a že se zasadíte o její nápravu. Za první krok bych přitom považoval informační kampaň, v níž by ministerstvo začalo občany uvědomovat o zdravotních rizicích spojených s používáním mobilních telefonů a příbuzných technologií, a přestalo je uvádět v omyl tvrzením, že zde žádná rizika nejsou.

   S pozdravem

   Ing. Radomil Hradil

   Zdroj: https://elektrosmog.blog.cz

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 0 vlákna odpovědí
Odpověď na: Otevřený dopis ministryni zdravotnictví
Osobní informace:
− 7 = 2

Zvonící cedry Ruska | © 2020 Anastasia.cz - Všechna práva vyhrazena. | Ekoobchudek.cz

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account